MELIO
Repo Icon

Nguồn cydia chính thức của thủ thuật jailbreak và cydia ( đam mê jailbreak )

2019-03-16Open Cydia > Sources > Edit > Add

Add


News and updates

18/03/2019

AudioSnapshotServer - 1.0.0

AudioSnapshotServer 1.0.0

 Ominousness   System
BytaFont Tweak Mode Cho iOS 10.3.x - 1.1

BytaFont Tweak Mode Cho iOS 10.3.x 1.1

 NTNghia   Utilities

17/03/2019

Themes Qoobee Agapi - 1.0

Themes Qoobee Agapi 1.0

 Melio   Themes
melio - 1.0

melio 1.0

 Melio   Themes
Talion Cracked - 1.0.1

Talion Cracked 1.0.1

 ReJail   Tweaks
FloatingDockPlus - 1.1

FloatingDockPlus 1.1

 Kiran Patil   Tweaks

16/03/2019

Galaxy S8 Widgets - 1.0.3

Galaxy S8 Widgets 1.0.3

 NTNghia   Themes